Salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder – B2B handel:

1.Generelt

Mellem køber og Nova Office IVS oprettes hermed aftale om køb af udstyr som specificeret på forsiden af kontrakt – webshop. Evt. tillæg eller særlige aftaler skal være skriftlige og underskrevet af begge parter. Nova Office IVS er først bundet af denne ordre, når Nova Office IVS konkret har bekræftet/godkendt ordren. Vi leverer som hovedregel udelukkende til erhverv i Danmark.

2. Ejendomsforbehold

Det solgte udstyr forbliver Nova Office IVS’ ejendom indtil den fulde betaling med tillæg af eventuel rente og omkostninger er tilgået Nova Office IVS. Såfremt købesummen eller nogen del heraf ikke betales rettidigt, er Nova Office IVS berettiget til at tilbagetage det solgte udstyr. Køber er i så fald pligtig at godtgøre Nova Office IVS alle de af misligholdelsen affødte omkostninger og tab. Serienummer på maskinerne vil fremgå af den af Nova Office IVS udstedte faktura for leverancen. 

3. Tjenesteydelser

Tjenesteydelser i form af f.eks. klargøring, installation, IT installation og brugerkurser kan ikke indholdsmæssigt aftales på denne ordreformular ,men skal være aftalt skriftligt på anden vis. 

4. Levering

Overskrides leveringsdatoen med mere end 90dage, som følge af en partsforsinkelse, er den anden part berettiget til at hæve købet af den del af leverancen, der ikke kan tages i anvendelse pga. forsinkelsen. Køber kan i intet tilfælde rejse krav om erstatning i anledning af Nova Office IVS’ forsinkelse, uanset om forsinkelsen måtte tilregnes Nova Office IVS. Leveringstider er opgivet på basis af oplysninger fra Nova Office IVS’ leverandører.

5. Betalingsbetingelser

Købesummen med tillæg af offentlige afgifter, herunder moms, skal være Nova Office IVS eller en af denne anvist tredjemand i hænde på forfaldsdatoen fastsat i fakturaen udstedt af Nova Office IVS for leverancen. Udebliver betalingen som aftalt, er Nova Office IVS berettiget til at forlange morarenter af restancen med 2 % pr. påbegyndt måned.

6. Forsikring

Sålænge Nova Office IVS’ ejendomsforbehold er i kraft, er køber pligtig at holde det købte udstyr fuld- og nyværdi forsikret mod brand, tyveri og anden skade, og på Nova Office IVS’ opfordring at fremvise dokumentation for, at forsikring er tegnet og i kraft.

7. Ansvar

Nova Office IVS er kun ansvarlig for direkte person-og tingskader, såfremt det kan bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af Nova Office IVS. Nova Office IVS kan ikke under nogen omstændigheder gøres ansvarlig for driftstab eller andre indirekte omkostninger, hvad enten dette skyldes maskinstop, eventuelle forstyrrelser i forbindelse med udstyrets tilstedeværelse, eller andre omstændigheder, herunder også direkte person- og tingskader forvoldt ved skødesløs brug af udstyret. 

8. Force majeure

Ingen af parterne skal være erstatningsansvarlig overfor den anden part for tab, der hidrører fra omstændigheder af usædvanlig art, som hindrer aftalens opfyldelse, såfremt disse indtræder efter aftalens indgåelse og ligger udenfor parternes kontrol, herunder: Arbejdskonflikter, ildsvåde, krig, oprør, naturkatastrofer, valutarestriktioner, import- og eksport-forbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel samt indtrædelse af force majeure hos relevante underleverandører.

9. Fabrikationsgaranti

Såfremt der ikke på leveringstidspunktet er tegnet en serviceaftale, ydes garanti mod materiale-og fabrikationsfejl i henhold til Nova Office’s garanti, svarende til 6 måneder. Tegnes serviceaftale, men denne ikke er modtaget på leveringstidspunktet, indestår køber for betaling af eventuelle serviceomkostninger, som ikke er dækket af garantien, indtil serviceaftale modtages.

10. Transportskade

Køber er pligtig at sørge for, at eventuelle synlige skader ved leverancen bliver noteret på fragtbrevet, samt at skaden bliver meldt til Nova Office IVS inden 8 dage fra udstyret er modtaget. Returnering af transportskadet udstyr til Nova Office IVS kan kun ske efter forudgående aftale med Nova Office IVS og kun med angivelse af modtaget Returnummer.

11. Misligholdelse

Såfremt køber ikke overholder sine forpligtelser i henhold til nærværende ordre, samt betalingsbetingelser fastsat i fakturaen udstedt af Nova Office IVS for leverancen, eller bliver ude af stand til at gøre dette, er hele købesummen forfalden til omgående betaling. Nova Office IVS kan da vælge mellem at tage det solgte tilbage, jfr. pkt. 2, eller straks forlange hele købesummen betalt.

12. Returnering

Erhverv: Alle varer er skaffevarer og returnering kan kun ske ved forudgående aftale. Privat: 14 dages returret efter forudgående aftale. Ønskes en vare returneret, bedes årsag samt fakturanummer oplyst på mail. Varer tages kun retur i original uåbnet ubeskadiget emballage.

12. Værneting

Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres efter dansk ret, dog skal den internationale købelov (CISG) ikke finde anvendelse. Retten i Aarhus skal være værneting.